برچسب:, , , , , , , , , , , , , , ,

اردبیل

جغرافیا   اردبیل در استان آذربایجان در دورهخلفای عباسی شهر اردبیل در میان دشتی با همین نام...